Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
STATUT
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ
im. Zofii Licharewej


I. Postanowienia ogólne
§1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, kulturą, przyrodą, krajobrazem i rozwojem ziem powiatu kętrzyńskiego w celach nie zarobkowych.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Kętrzyn, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§3

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, z 2001 r., poz. 855) i niniejszego Statutu jak również ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§4

Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§5

Towarzystwo używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§6

Towarzystwo powołane jest do życia na czas nieograniczony.

 

II. Cele Towarzystwa i ich realizacja

§7

Celem Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) zapoznawanie członków Towarzystwa i społeczności lokalnej z historią regionu, dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Ziemi Kętrzyńskiej;
2) działanie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, historycznych, krajobrazowych
i przyrodniczych;
3) organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Towarzystwa;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach;
6) podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji społeczności lokalnej;
7) kształtowanie świadomości historycznej członków Towarzystwa i społeczności lokalnej poprzez powołanie w strukturze towarzystwa zespołów tematycznych, a w szczególności: historii i etnografii, starej fotografii, rzemieślniczej twórczości użytkowej, twórczości artystycznej oraz promocji kultury regionalnej;
8) pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Towarzystwa;
9) wydawanie medali pamiątkowych i oznak.
10) prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych.

§9

Powyższe cele Towarzystwo realizuje w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 16 lat i wyraził wolę udziału w pracach Towarzystwa. Małoletni, poniżej 16 roku życia, mogą należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa i bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.

§12

Osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Towarzystwa, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Towarzystwa. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

§13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Członkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

1. Przyjęcia w poczet członków Towarzystwa oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Towarzystwu pomocy.
2. Członkostwo w Towarzystwie powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków, o czym Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Potwierdzenie członkostwa następuje poprzez wręczenie legitymacji wg wzoru ustalonego przez Zarząd.

§15

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu;
b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
c) zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Towarzystwa, żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
d) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w szkoleniach i innych formach działalności Towarzystwa.
2. Postanowienia l pkt. c) i d) stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci maj ą prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§16

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa obowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Towarzystwa;
b) uczestniczyć w działalności Towarzystwa;
c) stosować się do Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
d) opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Towarzystwa.
2. Składkę roczną ustala Walne Zebranie.

§17

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) śmierci członka;
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
3) skreślenia przez Zarząd z powodu niewypełnienia zadań należących do członka Towarzystwa bądź zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres l roku, po uprzednich dwóch upomnieniach;
4) od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


IV. Władze i organizacja Towarzystwa

§18

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości albo nadrzędności służbowej z tytułu zatrudnienia.
3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
d) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków;
e) określenie wysokości rocznej składki członkowskiej;
f) dokonywanie zmian w Statucie Towarzystwa;
g) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i o innych sprawach, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Towarzystwa.

§20

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Towarzystwa i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym § 19 ust. 2 pkt. a), d), e) i g) i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, obejmujące swym tematem pełny zakres kompetencji zawarty w § 20 niniejszego Statutu.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków Towarzystwa określających sprawy wymagające rozpatrzenia Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania albo nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić wszystkich członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

§21

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
2) w drugim terminie - po upływie 30 min. bez względu na liczbę członków obecnych.

§22

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2.. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§23

1. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i członkowie. O składzie i liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Towarzystwa, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od Walnego Zebrania.

§24

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) zwoływanie Walnych Zebrań;
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Towarzystwa;
e) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków oraz prowadzenie rejestru członków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu;
g) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
h) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
i) zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianach statutu oraz
danych podlegających wpisowi do rejestru;
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie;
k) dokonywanie wykładni Statutu;
l) podejmowanie uchwał o wyróżnieniu.
ł) podejmowanie uchwał o realizacji przez Towarzystwo zadań z zakresu działania organów administracji publicznej,
m) sporządzanie rocznego sprawozdania z merytorycznej działalności Towarzystwa oraz rocznego sprawozdania finansowego i podawanie ich do publicznej wiadomości w lokalnych mediach i na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Prezes Towarzystwa kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Towarzystwa,
c) kontrola przestrzegania i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
f) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera za swego składu na pierwszym posiedzeniu - przewodniczącego.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za żadne przestępstwo z winy umyślnej.

§28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj ą zwykłą większością głosów.

§29

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 18 ust. 3, uważa się:
a) złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
b) ustania członkostwa w Towarzystwie;
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach;
d) odwołania przez walne Zebranie z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej, może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, choćby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 % członków tych organów.

§30

1. Dla obsługi administracyjnej Towarzystwa, Zarząd może utworzyć biuro Towarzystwa, określając jego organizację i zakres czynności.
2. Zarząd Towarzystwa może powołać i odwołać komisje problemowe w celu realizacji zadań określonych w Statucie oraz wynikających z podjętych uchwał i planów pracy Towarzystwa.


V. Majątek Towarzystwa
§31

1. Składniki majątkowe i fundusze Towarzystwa stanowią:
a) dochody z wpisowego i składek członkowskich;
b) dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej zgodnie z założeniami Statutu i uprawnieniami Towarzystwa;
c) dotacje, zapisy, darowizny i spadki;
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) archiwalia, księgozbiór i muzealia;
f) majątek ruchomy i nieruchomy;
g) inne dochody.
2. Wszystkie dochody ze składników majątkowych oraz fundusze o których mowa w ust. 1 można przeznaczyć wyłącznie na statutową działalność Towarzystwa.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Towarzystwo może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Towarzystwa.
4. Funduszy o których mowa w ustępie 1 jak i dochodów z działalności gospodarczej oraz majątku Towarzystwa nie można przeznaczyć w szczególności na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań członków Towarzystwa , członków władz lub pracowników oraz innych osób
5. W zakresie gospodarki składnikami majątkowymi Towarzystwa zabrania się
a) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz innych osób.
b) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§32

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Towarzystwo może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Towarzystwa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI. Przepisy końcowe
§33

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.
3. Składniki majątku wymienione w § 31 niniejszego Statutu mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom powołanym do ochrony dóbr kultury, archiwom oraz bibliotekom.
Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania członków założycieli dnia 26 stycznia 2003 roku., zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Zwyczajnego w dniu 3 kwietnia 2004 roku.
 

Zarząd Towarzystwa:

Andrzej MASŁOŃ
Jan PIETRZAK
Zbigniew KĘPA
Tadeusz KOROWAJ
Grzegorz ZYGNER
Jadwiga HUMIEŃCZUK
Kazimierz ŻUCHOWSKI